به سایت ما خوش آمدید.
۰۹۱۲-۵۰۲۴۹۴۴

واکنش های الکتروشیمیایی در فرآیند آنودایزینگ

واکنش های الکتروشیمیایی در فرآیند آنودایزینگ

واکنش های الکتروشیمیایی در فرآیند آنودایزینگ

 در فرایند آنودایزینگ آلومینیوم، همواره در کاتد و اند فرایند الکتروشیمیایی وجود دارد که باعث بوجود آمدن الکترون ها در محلول الکترولیت و ساخت  پوشش انودیک می شوند.
در اند، یون های آلومینیوم با یون های اکسید و هیدروکسید واکنش نشان می دهند، که در صورت انجام واکنش با یون های هیدروکسید، یون های هیدروژن دوباره به الکترولیت باز می گردنند.
نقش کاتد در این فرایند برای برقراری مدار است و در اطراف آن یون های هیدروژن آزاد می شوند و بطور همزمان در اند، کاتیون های آلومینیوم با آنیون های اکسیژن ترکیب می شوند و AL2o3 را تشکیل می دهند.

 

این واکنش بصورت ذیل درون تانک صورت می گیرند:

 

       واکنش الکترو‏شیمیایی در آند      -----> 2Al + 3H2O = Al2O3 + 6H + 6e

        واکنش الکترو‏شیمیایی در کاتد   ----->                           6H + 6e = 3H2

        واکنش نهایی آنودایزینگ           ----->        2Al + 3H2O = Al2O3 + 3H2                                   

  *  تصویر شماتیک از فرایند انودایزینگ و نحوه ازاد شدن الکترون ها را رو در تصویر روبرو مشاهده می کنید.